Log in
updated 10:05 AM EEST, Apr 30, 2017

Ταγκαλής κατά Πιλάλα για το Ρυμοτομικό Σχέδιο Επέκτασης Κίρρας

Έχει γίνει αντιληπτή από τους πολίτες, η εμφανής αδυναμία της Δημοτικής αρχής του Δ.Δελφών να παράξει έργο. Είναι όμως απαράδεκτο το γεγονός, διαμέσου παραπλανητικών δελτίων τύπου, (όπως αυτό της 28ης Απριλίου 2017) της νέας (στα καθήκοντα της Υπηρεσίας Δόμησης) αντιδημάρχου Ιτέας κας Λιάνας Πιλάλα-Τσακίρη, να προσπαθεί να καπηλευτεί έργο άλλων.

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου για τις ημέρες του Πάσχα από το Κληροδότημα Νικολάου Μάμα

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου για τις ημέρες του Πάσχα από το Κληροδότημα Νικολάου Μάμα


Γνωστοποιείται ότι ύστερα από την αριθμ. 09/05-04-2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου, την αριθμ.90/10-04-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών και το αριθμ. πρωτ. 850/62114/26-4-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, πρόκειται να διατεθεί το ποσό των 14.700€ του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Νικολάου Μάμα υπέρ αναξιοπαθουσών οικογενειών της Δ.Κ. Γαλαξιδίου για τις ημέρες του Πάσχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου και 56 § 3 του Ν. 4182/2013 (185/τ.Α’/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» θα χορηγήσει οικονομικά βοηθήματα ως εξής:

1. Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί ανέρχεται σε 14.700€ (δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ευρώ) για το έτος 2017.

2. Τοχορηγούμενο ποσό θα διατεθεί σε 42 δικαιούχους ως εξής:
350€ Χ 42 δικαιούχους =14.700€
Σύνολο 14.700€

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο αιτών/αιτούσα πρέπει:
Να είναι μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Γαλαξιδίου. Να είναι γραμμένος σταΔημοτολόγιο του ΔήμουΔελφών (Δ.Κ.Γαλαξιδίου).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στη διεύθυνση: «Κληροδότημα Νικολάου Μάμα Υπέρ της Δ.Κ. Γαλαξιδίου», Τσαλαγκίρα 4, Τ.Κ. 33052 Γαλαξίδι, τα εξής δικαιολογητικά:
1) Αίτηση προς το «Κληροδότημα Νικολάου Μάμα Υπέρ της Δ.Κ. Γαλαξιδίου» με πλήρη ατομικά στοιχεία διαμονής και επικοινωνίας του αιτούντος.
2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ( δύο όψεις ) .
3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου.
4) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας οικονομικού έτους 2016 και  πρόσφατο αντίγραφο του έντυπου Ε9 .
5) Κάρτα/Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ (αν υπάρχει).
6) Ιατρικές βεβαιώσεις ασθενείας από Κέντρο Υγείας ή Δημόσιο Νοσοκομείο (αν υπάρχουν).
7) Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν.1599/86, με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι δεν λαμβάνει άλλα επιδόματα καθώς επίσης την αλήθεια των δικαιολογητικών και λοιπών δηλωθέντων στοιχείων.
8) Βεβαίωση/ Έκθεση Υπηρεσίας Πρόνοιας ή Δημόσιου Νοσοκομείου.

ΕΠΙΛΟΓΗ

1. Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής των αναξιοπαθούντων για τη χορήγηση των οικονομικών αυτών ενισχύσεων είναι τα ακόλουθα:
α) Η μόνιμη κατοικία στην Δ.Κ. Γαλαξιδίου Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας,
β) Η οικονομική αδυναμία* – έλλειψη πόρων ή άλλων εισοδημάτων,
γ) Η ασθένεια/ ανικανότητα εργασίας,
δ) Η οικογενειακή κατάσταση/ η πολυτεκνία,
ε) Η ανεργία.
*Με βάση την ΚΥΑ οικ.494/7-4-2015 (ΦΕΚ 577/9-4-2015 τεύχος β ́) το εισόδημα δικαιούχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 2.400€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 3.600 ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000€ ετησίως.

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα στα γραφεία της Δ.Κ. Γαλαξιδίου στην Γραμματεία του Κληροδοτήματος, στην οδό Τσαλαγκίρα 4 στο Γαλαξίδι (αρμόδια υπάλληλος κ. Λ. Φαρδέλλου Τηλ: 2265351213, Fax: 2265041319), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο/η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, είτε στέλνονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Κληροδότημα «Νικολάου Μάμα Υπέρ της Δ.Κ. Γαλαξιδίου», Τσαλαγκίρα 4,Τ.Κ. 33052 Γαλαξίδι.

Όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, πρέπει να υποβληθούν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση των εφημερίδων.

2. Διαδικασία επιλογής

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων το Συμβούλιο της Δ.Κ. Γαλαξιδίου συνεδριάζει για την επιλογή των αναξιοπαθούντων έτους 2017 τηρώντας την ακόλουθη διαδικασία:

Εξαιρεί αιτιολογημένα από τη διαδικασία επιλογής όσους εκ των αιτούντων δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης ή δεν έχουν προσκομίσει τα προβλεπόμενα από αυτήν δικαιολογητικά.

Καταρτίζει ακολούθως έναν (1) πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται οι αιτούντες που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Λαμβάνεται απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου και ακολούθως από το Δημοτικό Συμβουλίου Δήμου Δελφών.

Οι παραπάνω αποφάσεις τελούν υπό την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς - Ελλάδας Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών με έδρα την Λάρισα και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας με έδρα την Λαμία.

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών www.dimosdelfon.gr, επίσης θα δημοσιευθεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Νομού Φωκίδας, σε ημερήσια εφημερίδα Αθηνών και στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε. Γαλαξιδίου.

Ο Δήμαρχος Δελφών
Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Έκκληση από το Δ.Δελφών για καθαρισμό των ελαιοκτημάτων, με αφορμή την σημερινή πυρκαγιά

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι σήμερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή του ελαιώνα της Τ.Κ. Σερνικακίου, η οποία με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατεστάλη εγκαίρως και δεν έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις. Από την παρουσία στελεχών μας στην περιοχή διαπιστώθηκε ότι στα παρακείμενα αγροτεμάχια δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού τους από τα ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα να αποτελούν επικίνδυνες εστίες εκδήλωσης  πυρκαγιών.

Η αποχή συμβούλων από τη συνεδρίαση του συμβουλίου της Δ.Κ.Ιτέας

Για ενημέρωση των συμπολιτών μας σχετικά με την αποχή μας από την συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας και δήλωσή μας ότι εμμένουμε στην αρχική Απόφαση περί της «ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΙΤΕΑ»

Η Δ.Ε. Άμφισσας ευχαριστεί για τον επετειακό κύκλο εκδηλώσεων του Κάστρου των Σαλώνων

 

Με το κλείσιμο χθες το βράδυ της έκθεσης-αφιέρωμα προς το Στρατηγό Ι. Μακρυγιάννη στην οικία Πανουργιά ολοκληρώθηκε με επιτυχία μεγαλύτερη και του αναμενομένου ο αναβαθμισμένος επετειακός κύκλος εκδηλώσεων για την φετινή, 196η, επέτειο της απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων.

Ο αντιδήμαρχος Νεκτάριος Μίχος για την υφιστάμενη κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δ.Δελφών

«Ενημέρωση αρμοδίου αντιδημάρχου Δελφών, κ. Νεκτάριου Μίχου για την υφιστάμενη κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνέχεια δημοσιευμάτων σε τοπικά Μ.Μ.Ε. δημοσιεύματα της εφημερίδας η “Ώρα της Φωκίδας”»

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ευχαριστεί το Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας

Ο Δήμαρχος Δελφών, ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος και η Επιτροπή Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας   και τις θερμές ευχαριστίες μας  προς στην  σχολική κοινότητα  (μαθητές, γονείς και δασκάλους) του Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας για την προσπάθειά τους να συγκεντρωθεί  ποσότητα ειδών διατροφής, που διατέθηκε  μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Κάλεσμα του Δ.Δελφών για καθαρισμό οικοπέδων και αγροτεμαχίων πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

Καλούνται    οι ιδιοκτήτες – νομείς – επικαρπωτές αγροκτημάτων, οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός και εκτός  πόλεων και αυτοτελών οικισμών για τον καθαρισμό και την αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από ξερά χόρτα, απορρίμματα (ακόμα και όταν προέρχονται από τρίτους) και λοιπές εύφλεκτες ύλες σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 και του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου μας άρθρο 18.

Μια ξεχωριστή βραδιά στην οικία Πανουργιά χθες το βράδυ

Με απόλυτη επιτυχία έλαβε χώρα η εναρκτήρια εκδήλωση του φετινού επετειακού κύκλου για την κορυφαία γιορτή της Άμφισσας και την 196η επέτειο της απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων. Στην κατάμεστη οικία Πανουργιά άνοιξε τις πύλες της η αφιερωμένη στο μεγάλο συντοπίτη μας αγωνιστή της εθνεγερσίας του 1821 στρατηγό Ι. Μακρυγιάννη έκθεση ζωγραφικής και προσωπικών του αντικειμένων.