Log in
updated 10:05 AM EEST, Apr 30, 2017

Εκδήλωση Μουσικού Σχολείου Άμφισσας την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

To Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Άμφισσας σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την ετήσια θερινή εκδήλωση του σχολείου με σύνολα ευρωπαϊκής παραδοσιακής και έντεχνης μουσικής που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 20:00.

Ταγκαλής κατά Πιλάλα για το Ρυμοτομικό Σχέδιο Επέκτασης Κίρρας

Έχει γίνει αντιληπτή από τους πολίτες, η εμφανής αδυναμία της Δημοτικής αρχής του Δ.Δελφών να παράξει έργο. Είναι όμως απαράδεκτο το γεγονός, διαμέσου παραπλανητικών δελτίων τύπου, (όπως αυτό της 28ης Απριλίου 2017) της νέας (στα καθήκοντα της Υπηρεσίας Δόμησης) αντιδημάρχου Ιτέας κας Λιάνας Πιλάλα-Τσακίρη, να προσπαθεί να καπηλευτεί έργο άλλων.

Πρόγραμμα τεχνικού ελέγχου δίκυκλων μοτοσυκλετών στη Φωκίδα

Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας ανακοινώνεται ότι:

Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες μοτοσικλέτες, ανεξαρτήτως κυβισμού, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων η αναγραφόμενη διεύθυνση κατοικίας ή έδρα της επιχείρησης υπάγεται-ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (Νομός Φωκίδας), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα (ως εξής):

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου για τις ημέρες του Πάσχα από το Κληροδότημα Νικολάου Μάμα

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου για τις ημέρες του Πάσχα από το Κληροδότημα Νικολάου Μάμα


Γνωστοποιείται ότι ύστερα από την αριθμ. 09/05-04-2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου, την αριθμ.90/10-04-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών και το αριθμ. πρωτ. 850/62114/26-4-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, πρόκειται να διατεθεί το ποσό των 14.700€ του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Νικολάου Μάμα υπέρ αναξιοπαθουσών οικογενειών της Δ.Κ. Γαλαξιδίου για τις ημέρες του Πάσχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου και 56 § 3 του Ν. 4182/2013 (185/τ.Α’/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» θα χορηγήσει οικονομικά βοηθήματα ως εξής:

1. Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί ανέρχεται σε 14.700€ (δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ευρώ) για το έτος 2017.

2. Τοχορηγούμενο ποσό θα διατεθεί σε 42 δικαιούχους ως εξής:
350€ Χ 42 δικαιούχους =14.700€
Σύνολο 14.700€

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο αιτών/αιτούσα πρέπει:
Να είναι μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Γαλαξιδίου. Να είναι γραμμένος σταΔημοτολόγιο του ΔήμουΔελφών (Δ.Κ.Γαλαξιδίου).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στη διεύθυνση: «Κληροδότημα Νικολάου Μάμα Υπέρ της Δ.Κ. Γαλαξιδίου», Τσαλαγκίρα 4, Τ.Κ. 33052 Γαλαξίδι, τα εξής δικαιολογητικά:
1) Αίτηση προς το «Κληροδότημα Νικολάου Μάμα Υπέρ της Δ.Κ. Γαλαξιδίου» με πλήρη ατομικά στοιχεία διαμονής και επικοινωνίας του αιτούντος.
2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ( δύο όψεις ) .
3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου.
4) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας οικονομικού έτους 2016 και  πρόσφατο αντίγραφο του έντυπου Ε9 .
5) Κάρτα/Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ (αν υπάρχει).
6) Ιατρικές βεβαιώσεις ασθενείας από Κέντρο Υγείας ή Δημόσιο Νοσοκομείο (αν υπάρχουν).
7) Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν.1599/86, με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι δεν λαμβάνει άλλα επιδόματα καθώς επίσης την αλήθεια των δικαιολογητικών και λοιπών δηλωθέντων στοιχείων.
8) Βεβαίωση/ Έκθεση Υπηρεσίας Πρόνοιας ή Δημόσιου Νοσοκομείου.

ΕΠΙΛΟΓΗ

1. Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής των αναξιοπαθούντων για τη χορήγηση των οικονομικών αυτών ενισχύσεων είναι τα ακόλουθα:
α) Η μόνιμη κατοικία στην Δ.Κ. Γαλαξιδίου Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας,
β) Η οικονομική αδυναμία* – έλλειψη πόρων ή άλλων εισοδημάτων,
γ) Η ασθένεια/ ανικανότητα εργασίας,
δ) Η οικογενειακή κατάσταση/ η πολυτεκνία,
ε) Η ανεργία.
*Με βάση την ΚΥΑ οικ.494/7-4-2015 (ΦΕΚ 577/9-4-2015 τεύχος β ́) το εισόδημα δικαιούχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 2.400€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 3.600 ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000€ ετησίως.

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα στα γραφεία της Δ.Κ. Γαλαξιδίου στην Γραμματεία του Κληροδοτήματος, στην οδό Τσαλαγκίρα 4 στο Γαλαξίδι (αρμόδια υπάλληλος κ. Λ. Φαρδέλλου Τηλ: 2265351213, Fax: 2265041319), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο/η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, είτε στέλνονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Κληροδότημα «Νικολάου Μάμα Υπέρ της Δ.Κ. Γαλαξιδίου», Τσαλαγκίρα 4,Τ.Κ. 33052 Γαλαξίδι.

Όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, πρέπει να υποβληθούν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση των εφημερίδων.

2. Διαδικασία επιλογής

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων το Συμβούλιο της Δ.Κ. Γαλαξιδίου συνεδριάζει για την επιλογή των αναξιοπαθούντων έτους 2017 τηρώντας την ακόλουθη διαδικασία:

Εξαιρεί αιτιολογημένα από τη διαδικασία επιλογής όσους εκ των αιτούντων δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης ή δεν έχουν προσκομίσει τα προβλεπόμενα από αυτήν δικαιολογητικά.

Καταρτίζει ακολούθως έναν (1) πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται οι αιτούντες που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Λαμβάνεται απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου και ακολούθως από το Δημοτικό Συμβουλίου Δήμου Δελφών.

Οι παραπάνω αποφάσεις τελούν υπό την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς - Ελλάδας Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών με έδρα την Λάρισα και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας με έδρα την Λαμία.

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών www.dimosdelfon.gr, επίσης θα δημοσιευθεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Νομού Φωκίδας, σε ημερήσια εφημερίδα Αθηνών και στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε. Γαλαξιδίου.

Ο Δήμαρχος Δελφών
Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Αντιδράσεις και στη Γραβιά για την κατάργηση του σχολείου ως εξεταστικού κέντρου των πανελλαδικών εξετάσεων (video)

Σε κατάληψη προχώρησαν από χθες οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου της Γραβιάς αντιδρώντας στην κατάργηση του σχολείου τους από εξεταστικό κέντρο των Πανελληνίων εξετάσεων.

Άσκηση ετοιμότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιτέας στο Δημοτικό Σχολείο Κίρρας

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 27 Απριλίου 2017 και περί Ω/09:00 π.μ. η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιτέας πραγματοποίησε με επιτυχία Άσκηση Ετοιμότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Κίρρας, της Τ.Κ. Κίρρας, Δ.Ε. Ιτέας του Δ. Δελφών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

Εν όψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου) παρακαλούμε τους αγαπητούς συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  & της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς η μη τήρησή τους επιφέρει σημαντικότατα πρόστιμα και ιδιαίτερες ποινικές ευθύνες

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31-12-2019

Σας γνωστοποιούμε ότι παρατάθηκε η προθεσμία αντικατάστασης των παλαιών εντύπων αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών, με την αριθμ. πρωτ.: 2131.5/29128/17/24-4-17 Απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος (ΑΔΑ: Ω6ΔΧ4653ΠΩ-ΟΧΙ) .

Έκκληση από το Δ.Δελφών για καθαρισμό των ελαιοκτημάτων, με αφορμή την σημερινή πυρκαγιά

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι σήμερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή του ελαιώνα της Τ.Κ. Σερνικακίου, η οποία με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατεστάλη εγκαίρως και δεν έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις. Από την παρουσία στελεχών μας στην περιοχή διαπιστώθηκε ότι στα παρακείμενα αγροτεμάχια δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού τους από τα ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα να αποτελούν επικίνδυνες εστίες εκδήλωσης  πυρκαγιών.

Καταγγελία για την εξαίρεση του Λυκείου Λιδωρικίου από τη λίστα εξεταστικών κέντρων για τις Πανελλαδικές 2017

ΔΗΜ.Τ.Ο. ΔΩΡΙΔΟΣ ΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:

Καταγγελία σχετικά με την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, να εξαιρεθεί από εξεταστικό κέντρο των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων το Γενικό Λύκειο Λιδωρικίου